OWU dla Sprzedawców Vegan Shop Gallery

Regulamin

Za współpracę w zakresie dystrybucji produktów za pośrednictwem systemów teleinformatycznych platformy Vegan Shops Gallery

Niniejsze warunki regulują współpracę między platformą e-commerce Vegan Shops Gallery a jej partnerami dystrybucyjnymi.


PRZEDMOWA

Platforma sprzedażowa vegan-sg.de została stworzona z myślą o sprzedaży produktów wegańskich i ekologicznych. Głównym celem jest zwiększenie sprzedaży tych produktów oraz promowanie weganizmu i produktów ekologicznych.

§1 Postanowienia wstępne
 1. Definicje terminów:
  1. VSG - Sklepy wegańskie Galeria Platforma e-commerce UG
   (ograniczona odpowiedzialność) – operator platformy
   Sklepy wegańskie Galeria Platforma handlowa e-commerce UG
   z ograniczoną odpowiedzialnością)
   HRB : 741127
   Ludwig-Erhard-Allee 10
   76131 Karlsruhe
   E-mail: office@vegan-sg.de
   Tel. +49 (0) 721 5099 8925
   www.vegan-sg.de
   WhatsApp: 0172 8520 420
  2. Dystrybutor/Sprzedawca – firma oferująca swoje produkty na Platformie
  3. Kupujący – konsument, który kupuje Produkty oferowane na Platformie
  4. Platforma - system teleinformatyczny składający się z oprogramowania, baz danych, przestrzeni wirtualnej (serwery własne lub VPS), systemu elektronicznego transferu danych oraz nazw domen, reprezentujący system wirtualnych (online) sklepów skupionych na konkretnym projekcie i dostępny pod adresem
  5. a href="https://www.vegan-sg.de">https://www.vegan-sg.de na serwerach z prawami dostępu VSG, które wyposażone są w mechanizmy wspierające sprzedaż internetową oraz ma własne bazy danych
  6. Produkt - wszystkie dostępne towary i usługi oferowane na Platformie
  7. Regulamin — niniejszy Regulamin. Umowa zostaje zawarta wraz z akceptacją warunków.
  8. Obszar UE – wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej
  9. Dystrybutor/dystrybutor w UE — dystrybutor/dystrybutor zlokalizowany na terytorium UE
  10. Kupujący z UE - kupujący spoza UE
  11. Firma zagraniczna - dystrybutorzy z siedzibą poza UE
  12. Nabywca zagraniczny — nabywca spoza UE
  13. Dostawa wewnątrzwspólnotowa
  14. Cła eksportowe i importowe oraz podatki
 2. Umowa
  1. Rejestrując się na platformie, partner handlowy wnioskuje o zawarcie umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszych warunkach i załącznikach do nich.
  2. Umowa zawierana jest jako umowa zawierana na odległość między firmami
  3. Zamawiającymi stronami są:
   • GALERIA SKLEPÓW WEGAŃSKICH E-Commerce Platform UG (ograniczona odpowiedzialność), Ludwig-Erhard-Allee 10, 76131 Karlsruhe, Niemcy, oraz
   • Dystrybutor, zgodnie z jego danymi rejestracyjnymi
  4. Odstąpienie od umowy (anulowanie) jest dozwolone tylko na ogólnych warunkach podlegających prawu niemieckiemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Umowa zostaje zawarta od dnia zatwierdzenia rejestracji zgodnie z §3 ust. 1 i 2 regulaminu.
  6. Czas trwania umowy jest nieograniczony.
  7. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Umowa zostaje rozwiązana przez partnera handlowego poprzez usunięcie konta na platformie, a VSG rozwiązuje umowę poprzez usunięcie konta partnera handlowego na platformie.
  8. VSG może zamknąć konto Dystrybutora po zakończeniu wszystkich trwających sprzedaży, w tym wszelkich zwrotów. Do tego czasu konto może zostać zawieszone, aby uniemożliwić dalszą sprzedaż.
  9. Zablokowanie konta partnera handlowego (§3 ust. 33 AGB) nie stanowi rozwiązania umowy.
  10. Dystrybutor może mieć tylko jedno konto na platformie.
  11. Po zamknięciu konta dystrybutor nie może otworzyć nowego, dodatkowego konta na platformie bez odrębnej zgody VSG.
  12. przy otwieraniu nowego, dodatkowego konta na platformie można określić dodatkowe, indywidualne warunki i opłaty dla partnera handlowego.
  13. Firma zagraniczna ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania przepisów prawa unijnego. Firma zagraniczna nie może ubiegać się w ramach tej umowyna podstawie prawa swojego stanu.
 3. Przedmiot umowy
  1. Przedmiotem umowy pomiędzy stronami jest umożliwienie partnerowi handlowemu oferowania i sprzedaży produktów w formie elektronicznej za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych oferowanych przez VSG
  2. W kontekście umowy kupującym jest konsument, który zawiera umowę bezpośrednio z dystrybutorem za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych dostępnych na platformie. VSG nie kupuje żadnych produktów od partnerów handlowych. Umowa nie jest również umową agencyjną, komisową ani umową agencyjną.
  3. Zgodnie z warunkami umowy dystrybutor oferuje, sprzedaje i dostarcza zamówione produkty, podczas gdy VSG zapewnia wsparcie techniczne, reklamę i promocję platformy i produktów.
  4. Te warunki nie dotyczą usługi katalogowej „Styl życia”
 4. Dostawy
  1. Strony będą dostarczać korespondencję pocztą elektroniczną lub innymi elektronicznymi kanałami komunikacji dostępnymi na platformie.
  2. Strony mogą przesyłać korespondencję zwykłą pocztą na adres podany w dokumentach rejestracyjnych. Oficjalny adres VSG jest publikowany na vegan-sg.de pod nadrukiem. Adres partnera handlowego znajduje się w dokumentach przekazanych do VSG. W przypadku zaniedbania obowiązku aktualizacji adresu w przypadku zmiany adresu dokumenty przesłane na ostatni podany adres uważa się za doręczone.
  3. Wiadomości wysyłane pocztą e-mail są uznawane za dostarczone następnego dnia roboczego po ich wysłaniu, bez konieczności potwierdzania doręczenia lub raportu doręczenia DNS.
  4. Wiadomości wysyłane przez WhatsApp są uważane za dostarczone następnego dnia roboczego po ich wysłaniu.
  5. Strony nie mogą polegać na wiadomościach SMS, MMS lub Messenger.
  6. Strony nie mogą powoływać się na ustne porozumienia.
 5. Platforma nie może być wykorzystywana przez Dystrybutora jako miejsce reklamy i promocji innego sklepu wirtualnego lub stacjonarnego. Zabronione jest reklamowanie lub umieszczanie linków do stron i adresów stron internetowych, na których można cokolwiek kupić. To postanowienie nie dotyczy wzmianki o adresie strony internetowej w wydawnictwie.
§2 Oferta vegan-sg.biz
 1. Rejestracja i logowanie.
  1. Strona vegan-sg.biz jest przeznaczona wyłącznie dla firm. Informacje zawarte na stronie https://www.vegan/sg.biz są dostępne bez rejestracji. VSG zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu zgodnie z postanowieniami określonymi w Sekcji 2.
  2. Dostęp do strony internetowej jest przyznawany przez VSG według własnego uznania i po wstępnej weryfikacji danych firmy.
  3. Informacje zawarte w serwisie są wyłącznie informacjami handlowymi. Nie stanowią one części żadnej umowy i nie można polegać na treści tej witryny. Wszelkie warunki współpracy określają wyłącznie niniejsze warunki handlowe oraz umowa pomiędzy dystrybutorem a VSG.
  4. Użytkownik loguje się na stronie za pomocą swojego loginu i hasła.
  5. Jeżeli Dystrybutor zapomni swojego hasła, otrzyma nowe hasło po zgłoszeniu się na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 2. Zakres informacji i odpowiedzialność VSG
  1. Wszystkie materiały na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. W szczególności informacje prawno-podatkowe nie stanowią porady prawnej i dystrybutor nie może polegać na informacjach w nich zawartych.
  2. VSG nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opublikowane informacje i porady nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 3. Rejestracja i korzystanie z vegan-sg.biz jest niewiążące i bezpłatne. Rejestracja na vegan-sg.biz nie stanowi umowy w rozumieniu prawa i niniejszych warunków.
§3 Panel rejestracji i sprzedaży
 1. Dystrybutor rejestruje się, wypełniając formularz na vegan-sg.de/seller/register, akceptując niniejsze warunki i przesyłając dane drogą elektroniczną. system transmisji danych (przycisk Zaloguj).
 2. Rejestracja wymaga zgody VSG. Dystrybutor zostanie powiadomiony o zatwierdzeniu rejestracji na adres e-mail podany podczas rejestracji. Po zatwierdzeniu rejestracji dystrybutor może zalogować się do panelu dystrybutora.
 3. Tylko zarejestrowane firmy oferujące produkty wegańskie mogą się zarejestrować
 4. Partner handlowy jest zobowiązany do przedłożenia VSG następujących dokumentów:
  1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub równoważny wpis do rejestru handlowego zgodnie z wymogami rejestracyjnymi kraju, w którym firma ma siedzibę
  2. VSG nie ma obowiązku sprawdzania załączonych dokumentów przed sprawdzeniem partnera umownego.
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
  4. Numer podatkowy
  5. Sprzedawca w UE — Potwierdzenie rejestracji OSS
  6. Dokładny adres i dane kontaktowe
  7. Jeżeli produkcja/dystrybucja danego rodzaju produktu nakłada na dystrybutora dodatkowe koncesje, licencje i inne dodatkowe uprawnienia lub certyfikaty – kopie tych dokumentów wraz z tłumaczeniem na język niemiecki – VSG może poprosić o złożenie tych dokumentów w języku niemieckim lub angielskim.
  1. VSG zatwierdza rejestrację użytkownika w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia i złożenia wymaganych dokumentów. Przed zatwierdzeniem rejestracji VSG może poprosić o przedstawienie oferty handlowej udostępnionej na platformie.
  2. Użytkownik zostanie poinformowany o odrzuceniu rejestracji jako partner handlowy do adres e-mail podany podczas rejestracji.
 5. VSG może odmówić rejestracji partnera handlowego w następujących przypadkach:
  1. Nie dostarczył dokumentów, o których mowa w punkcie 4.
  2. W ofercie handlowej dystrybutora znajdują się produkty inne niż wymienione w punkcie 3. Nawet jeśli nie są prezentowane na platformie.
  3. Obecny wizerunek dystrybutora w Internecie budzi wątpliwości, zwłaszcza jeśli dystrybutor nie posiada własnej strony internetowej lub jeśli strona nie spełnia aktualnych standardów technicznych i wizerunkowych lub ma dużą ilość negatywnych komentarzy.
  4. jeśli dystrybutor jest objęty postępowaniem upadłościowym lub innym postępowaniem likwidacyjnym.
  5. postępowanie egzekucyjne przeciwko dystrybutorowi jest w toku lub zostało zakończone bezskutecznie
  6. Istnieją inne wiarygodne i uzasadnione obawy dotyczące finansów i wypłacalności. Obejmuje to negatywne wpisy w oficjalnym rejestrze dłużników lub negatywną ocenę firmy ubezpieczeniowej.
  7. VSG decyduje, że istnieje interes ekonomiczny w odmowie rejestracji, a asortyment produktów lub indywidualne warunki sprzedaży lub ceny partnera handlowego wskazują, że sprzedaż produktów jest bardzo mało prawdopodobna
  8. Dystrybutor oferuje produkty o wysokiej wartości i istnieje ryzyko utraty, jeśli dystrybutor nie przetworzy zwrotów. W takim przypadku VSG może odmówić rejestracji lub uzależnić ją od złożenia zabezpieczenia finansowego na pokrycie zwrotu kupującemu.
  1. Składając wniosek o rejestrację, dystrybutor wybiera rodzaj konta:
   • Konto abonamentowe
   • Konto prowizyjne
  2. Nie można zmienić typu konta.
 6. Po zatwierdzeniu rejestracji, umowa, która jest zdefiniowana przez prawo jako umowa elektroniczna na odległość między przedsiębiorstwami, zostaje zawarta.
 7. Po zatwierdzeniu wniosku Dystrybutor może zalogować się na swoje konto na Platformie i mieć ograniczony dostęp do Usług.
 8. Po rejestracji sprzedawca zarządza swoim kontem na platformie.
 9. W ramach konta partnera handlowego na platformie tworzony jest sklep partnera handlowego.
 10. W sklepie partnerów handlowych kupujący mają dostęp do swoich produktów i wszystkich swoich danych.
 11. Po zarejestrowaniu się na platformie partner handlowy uzupełnia swoje dane i jest zobowiązany do podania pełnych danych kontaktowych i rejestracyjnych. W szczególności konieczne jest wskazanie danych rejestrowych, adresu, danych teleadresowych i numeru NIP oraz dodanie własnych warunków sprzedaży (Ogólne Warunki Sprzedaży dla Klientów), a także warunków zwrotu towaru zakupione towary i polityka prywatności.
 12. Własne przepisy partnera handlowego nie mogą zmieniać ogólnych warunków sprzedaży VSG.
 13. Po dodaniu przez dystrybutora wymaganych danych, o których mowa w ust. 13, prosi o weryfikację danych przyciskiem „Zweryfikuj”.
 14. VSG sprawdza wszystkie dane natychmiast, najpóźniej w ciągu 7 dni. Pozytywna opinia może zostać cofnięta. VSG nie jest zobowiązany do sprawdzania poprawności danych.
 15. VSG może w razie potrzeby zmienić dane i zatwierdzić rejestrację.
 16. Jeżeli dane są niekompletne lub naruszają postanowienia regulaminu, VSG może, w przypadku braku możliwości zmiany, odmówić akceptacji partnera handlowego i zażądać poprawienia lub uzupełnienia danych. Po dokonaniu korekty dystrybutor występuje o zatwierdzenie rejestracji zgodnie z paragrafem 15.
 17. Wszelkie zmiany w informacjach wymienionych w powyższych akapitach wymagają ponownego sprawdzenia przez VSG.
 18. Partner handlowy jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych kontaktowych i rejestracyjnych w wydawnictwie.
 19. Jeśli będzie to konieczne ze względu na zmianę regulaminu VSG lub zmianę prawa, partner handlowy jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany własnych warunków sprzedaży.
 20. Logowanie się do platformy odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. Login jest przypisany przez VSG i nie można go zmienić.
 21. Zmiana i zapamiętywanie hasła.
  1. Sprzedawca może zmienić swoje hasło w swoim panelu.
  2. Jeśli sprzedawca zapomni hasła, może skorzystać z opcji automatycznego resetowania hasła. Po przesłaniu zgłoszenia partner handlowy otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła. Nowe hasło należy potwierdzić, klikając link, który został automatycznie wysłany na adres e-mail.
 22. VSG nie zna haseł ustawionych przez partnera handlowego.
 23. Dystrybutor może wprowadzać zmiany na swoim koncie, dodawać, edytować i usuwać produkty oraz zmieniać ceny produktów.
 24. Dystrybutor ma dostęp do danych klientów, złożonych zamówień i zamówień opłaconych.
 25. Każde zamówienie jest dostępne w panelu sprzedawcy. Dodatkowo partner handlowy zostanie poinformowany o każdym zamówieniu drogą mailową. Partner handlowy otrzymuje tekst zamówienia do realizacji w formie e-maila (*PDF) wraz ze wszystkimi danymi niezbędnymi do realizacji.
 26. Sprzedawca rejestruje wysyłkę produktów w panelu sprzedawcy.
 27. Partner handlowy może przeglądać bieżące saldo w VSG i, jeśli to konieczne, dokonywać wypłat w ramach salda dodatniego.
 28. Saldo sprzedawcy obejmuje wartość sprzedaży, zwrotów i opłat dla VSG.
 29. Saldo jest stale aktualizowane. Jednak ze względu na terminy rezerwacji aktualizacja salda może zostać opóźniona nawet o jeden dzień roboczy.
 30. Saldo dystrybutora może być ujemne.
 31. Konto sprzedawcy może zostać zawieszone, jeśli:
  1. Dystrybutor nie przestrzega warunków niniejszych Warunków i Umowy
  2. Dystrybutor oferuje lub promuje produkty wykonane ze zwierząt.
  3. Dystrybutor nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec kupujących
  4. Dystrybutor zalega z płatnościami na rzecz VSG
  5. Dystrybutor lub jego produkty mają negatywną ocenę ponad 15% wszystkich ocen lub spór z kupującym nie został rozwiązany w ciągu 30 dni od powiadomienia.
 32. Po zawieszeniu konta dystrybutora jego produkty nie będą już dostępne na platformie.
 33. Zawieszenie konta nie stanowi rozwiązania umowy.
 34. Po zablokowaniu konta VSG wyznaczy dystrybutorowi termin na usunięcie przyczyn blokady. Termin może zostać przedłużony na życzenie dystrybutora.
 35. Konto partnera handlowego może zostać usunięte, jeśli wystąpią okoliczności opisane w punkcie 33, a problemy nie zostaną rozwiązane pomimo dalszych próśb lub nastąpi rażące naruszenie warunków współpracy.
 36. Usunięcie konta dystrybutora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
§4 Sprzedaż, dostawa, zwrot
 1. VSG zapewnia partnerowi handlowemu wirtualną przestrzeń na platformie. W ramach Usługi Sprzedawca może umieszczać i sprzedawać swoje Produkty w zakresie i w sposób określony warunkami technicznymi Platformy, korzystając z udostępnionych przez VSG kanałów teleinformatycznych.
 2. Dystrybutor może oferować na platformie wyłącznie produkty wegańskie, które spełniają następujące standardy:
  1. Produkty nie zawierają mięsa, mleka pochodzenia zwierzęcego ani innych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym skóry, jajek i miodu.
  2. Żadne zwierzęta nie zostały użyte do jego produkcji do medycznych lub naukowych eksperymentów na zwierzętach.
  3. Produkty są wytwarzane lub dystrybuowane w miarę możliwości w sposób przyjazny dla środowiska, unikając intensywnych chemikaliów, tworzyw sztucznych i innych produktów uważanych za nieekologiczne, gdzie istnieją alternatywy dopuszczalne dla środowiska.
 3. VSG ma prawo do natychmiastowego usunięcia produktów niespełniających warunków określonych w ust. 2.
 4. Sprzedaż międzynarodowa
  1. Dystrybutor sam decyduje, czy zgadza się sprzedawać swoje produkty poza UE, czy tylko na terenie UE
  2. Dystrybutor nie może odmówić sprzedaży na terenie UE
  3. Zagraniczny przedsiębiorca może sprzedawać swoje produkty poza UE. Sprzedaż w UE jest wymagana.
 5. Dostawy produktów do krajów innych niż wymienione w ust. 4 są wymienione w załączniku do warunków. Dystrybutor nie jest zobowiązany do dostarczania produktów na rynki krajów trzecich.
 6. Odsprzedawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności podczas dodawania produktów. Szczegółowe warunki dodawania produktów określa Umowa o Prezentację Produktów (Załącznik do Regulaminu).
 7. Jakakolwiek forma wprowadzania kupującego w błąd co do rzeczywistych cech produktów jest zabroniona. Dotyczy to zarówno opisów, jak i zdjęć.
 8. Zakup produktu odbywa się za pośrednictwem oprogramowania/systemu teleinformatycznego udostępnionego kupującym przez VSG. Zatwierdzając zakup, kupujący wyraża zgodę na warunki sprzedaży.
 9. Zakup produktu powinien zostać zrealizowany poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem kanałów płatności oferowanych przez platformę.
 10. Płatności są przetwarzane przez strony trzecie:
  1. PASEK
  2. Paypal
  3. Inne
  4. Potwierdzenie płatności odbywa się drogą elektroniczną, a za realizację płatności odpowiadają dostawcy usług płatniczych.
  1. Składając wniosek o rejestrację, dystrybutor wybiera rodzaj konta:
   • Konto abonamentowe
   • Konto prowizyjne
  2. Nie można zmienić typu konta.
 11. Po skompletowaniu i opłaceniu zamówienia informacje zostaną przeniesione na konto dystrybutora. Partner handlowy zostanie poinformowany e-mailem o prawidłowym wykonaniu zamówienia.
 12. Dystrybutor niezwłocznie zrealizuje zamówienie w terminach i w sposób określony w Warunkach sprzedaży.
 13. Zakupione produkty zostaną wysłane natychmiast, ale nie później niż 2 dni robocze po złożeniu zamówienia i płatności przez kupującego. Istnieje możliwość ustalenia innego terminu wysyłki ze względu na specyfikę produktu. Określenie innych warunków realizacji wymaga odrębnego ustalenia umownego i zgody VSG.
 14. Wszystkie produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Za dostawę produktu odpowiada dystrybutor.
 15. Produkty muszą być pakowane w opakowania przyjazne dla środowiska, spełniające wymagania prawne prawa niemieckiego. W przypadku dostawy do innego kraju zastosowanie ma surowsze prawo.
 16. Partner handlowy jest zobowiązany dołączyć do przesyłki materiały i informacje (materiały informacyjne i reklamowe) dostarczone przez VSG.
 17. W przypadku dostarczania produktów wielkogabarytowych, produkt musi być dostarczony z rozładunkiem w miejscu dostawy.
 18. Dostawa produktów o krótkim terminie przydatności, a zwłaszcza żywności, musi odbywać się w sposób gwarantujący ich trwałość.
 19. Kupujący ma prawo do zwrotu/anulowania w ciągu 100 dni od zakupu. Dystrybutor jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów do 30 dni od daty zakupu.
 20. Kupujący ma prawo do zwrotu/anulowania w ciągu 100 dni od zakupu. Dystrybutor jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów do 100 dni od daty zakupu.
 21. Data zakupu jest datą dostawy. W przypadku realizacji zamówienia częściami terminem dostawy jest data dostawy ostatniego produktu w zamówieniu.
 22. Kupujący jest zobowiązany do zaznaczenia tego w swoim panelu klienta, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Dystrybutor poinformuje kupującego o tym obowiązku na piśmie wraz z dostawą.
 23. Po otrzymaniu produktów dystrybutor jest zobowiązany do zarejestrowania ich w swoim panelu dystrybutora.
 24. Wartość zwrotów zostanie odjęta od salda dystrybutora, a środki zostaną zwrócone kupującemu przez VSG. Środki muszą zostać zwrócone niezwłocznie, chociaż VSG może wstrzymać zwrot środków do momentu potwierdzenia przez Dystrybutora otrzymania zwróconego produktu.
 25. Jeśli dystrybutor utrudni możliwość zwrotu produktu, po zgłoszeniu zwrotu przez kupującego, VSG zwróci środki kupującemu niezależnie od faktycznego zwrotu produktu.
 26. W przypadku zwrotów produktów wielkogabarytowych dystrybutor jest zobowiązany do odbioru produktów w miejscu dostawy, łącznie z załadunkiem tych produktów.
 27. Partner handlowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących zwrotów i zapewnienia warunków określonych w prawie niemieckim.
 28. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu nie dotyczy produktów wymaganych przepisami prawa, w szczególności produktów wykonywanych na zamówienie przez kupującego oraz produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia.
 29. W przypadku produktów zgodnie z sekcją 30 dystrybutor jest zobowiązany do wskazania w opisie produktu, że produkt nie podlega zwrotowi. Informacje muszą być wyraźnie widoczne dla kupującego, wraz z powodem, dla którego produkt nie może zostać zwrócony.
 30. Dostawa produktów jest odpłatna, a kwota jest obliczana inaczej dla każdej metody wysyłki oraz dla kraju wysyłki i odbioru. Sprzedający nie ma możliwości samodzielnego ustalenia kosztów przesyłki.
  1. Wysyłki standardowe są automatycznie przypisywane do każdego dodatkowego produktu. Wartość przesyłek zostanie obliczona w oparciu o aktualne stawki wybranej przez VSG firmy kurierskiej lub inny harmonogram opłat ustalony przez VSG na podstawie średnich cen przesyłek danego rodzaju.
  2. Sprzedawca może oznaczyć produkt jako przesyłkę niestandardową/nadwymiarową i w takim przypadku zostanie naliczona zryczałtowana opłata w wysokości 70 € niezależnie od kraju nadawcy i odbiorcy. Dotyczy to również przesyłek poza UE.
 31. Koszty wysyłki są automatycznie dodawane do wartości zamówienia.
 32. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi kupujący, chyba że prawo lub wewnętrzne zasady dystrybutora stanowią inaczej.
 33. Jeżeli zwracany produkt nie pasuje do produktu wysłanego, został uszkodzony lub rozpakowany i nie nadaje się do odsprzedaży z winy kupującego, dystrybutor musi niezwłocznie dostarczyć kupującemu i firmie VSG dokumentację fotograficzną, szczegółowy opis i reklamację poinformować kupującego.
 34. W przypadku, o którym mowa w punkcie 36, VSG w uzasadnionych przypadkach zaprzestanie zwrotu środków kupującemu lub zażąda ich zwrotu. Do czasu rozstrzygnięcia sporu środki te zostaną zatrzymane przez VSG, a po rozstrzygnięciu sporu zostaną przekazane stronie, która ustaliła swoje roszczenie.
 35. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji, każda ze stron – kupujący i dystrybutor – ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Dystrybutor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VSG o wniesieniu sprawy do sądu poprzez przekazanie VSG odpisu Reklamacji, a następnie Wyroku Ostatecznego.
 36. Zaloguj się / dodaj produkty do sklepu
  1. Dystrybutor może samodzielnie dodawać produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów odbywa się bezpośrednio w panelu dystrybutora.
  2. Partner handlowy może przekazać karty produktów i poprosić VSG o dodanie produktów. Karta produktu jest przesyłana elektronicznie w postaci pliku, jak pokazano w załączniku „A”, importowanego z innego systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do sprzedaży produktów online lub zarządzania zapasami.
  3. Dystrybutor udostępnia zdjęcia produktów w formacie JPG lub PNG w rozdzielczości 1080*1080 px. Każde zdjęcie opisane jest według następującego schematu (nazwa pliku): Nazwa produktu _ Nr zdjęcia produktu.
  4. Partner handlowy może również podać link do zdjęć wymienionych w punkcie 39.c.
  5. VSG umieści produkty w sklepie natychmiast w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty przekazania kart produktów.
  6. Opisy produktów muszą być dokładne, wolne od błędów, a zdjęcia wysokiej jakości i wyraźne. Dystrybutor jest odpowiedzialny za posiadanie praw autorskich lub innych praw, które pozwalają na użycie.
  7. Po dodaniu produkty stają się dostępne do sprzedaży, chyba że konto dystrybutora nie jest jeszcze aktywne.
  8. Każdy produkt jest przypisany do kategorii lub podkategorii i definiuje atrybuty produktu.
  9. Aktualne stany magazynowe są ustalane ręcznie przez dystrybutora lub za pomocą zintegrowanych systemów teleinformatycznych, w zależności od dostępności integracji na platformie.
 37. Opis produktu musi zawierać wszystkie wymagane informacje o produkcie, w tym kraj pochodzenia, skład, datę ważności (jeśli jest ograniczona), okres i warunki gwarancji, a w przypadku urządzeń z zewnętrznym zasilaczem rodzaj zasilacza i klasa efektywności energetycznej. Opis musi również wskazywać cechy produktów, takie jak kolory, wymiary i ilości. Jeśli produkt posiada kartę techniczną lub inne dokumenty związane z użytkowaniem produktu, opis musi zawierać link do tych dokumentów lub ich treść musi być zawarta w opisie.
 38. Opis produktu nie może zawierać odniesień (linków) do innych stron internetowych, na których można kupić te same lub różne produkty. Dotyczy to również wstawiania danych adresowych w załączonych obrazach.
 39. Cena produktu ustalana jest przez dystrybutora. Cena nie może bez uzasadnionego powodu znacznie odbiegać od cen rynkowych danego produktu, aw szczególności od cen danego produktu oferowanych przez dystrybutora innymi kanałami sprzedaży. Nie dotyczy to okazjonalnych kampanii reklamowych i promocyjnych.
 40. VSG zezwala tylko na sprzedaż i dostawy z rynków zagranicznych, które określa. Lista krajów może ulec zmianie bez zmiany warunków.
§ 5 Warunki między dystrybutorem a kupującym
 1. Warunki sprzedaży i zwrotu oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pomiędzy dystrybutorem a kupującym określa regulamin VSG dla użytkowników oraz regulamin indywidualnego dystrybutora, które są publikowane w swoim sklepie na platformie
 2. Umowa pomiędzy dystrybutorem a kupującym zawierana jest zgodnie z prawem niemieckim, chyba że przepisy prawa wprost skutkują zastosowaniem prawa innego państwa.
 3. Kupujący jest osobą fizyczną i ma prawo do praw ochrony konsumenta, niezależnie od tego, czy kupujący jest firmą, czy nie. Sprzedaż w systemie B2B jest wykluczona. Wyłączenie nie wyklucza jednak możliwości składania zamówień przez przedsiębiorców, ale na warunkach sprzedaży konsumentom.
 4. Jeżeli warunki wymienione w punkcie 1 są ze sobą sprzeczne, zawsze obowiązują warunki VSG. Od tej klauzuli można odstąpić w przypadku, gdy ze względu na właściwości towaru wymagane są indywidualne warunki, co wymaga porozumienia stron i zgody VSG.
 5. Dystrybutor dostarcza kupującemu zamówione i opłacone produkty zgodnie z warunkami technicznymi platformy.
 6. Po złożeniu i opłacie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy między dystrybutorem a kupującym.
 7. Do umowy, o której mowa w ust. 5, mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące zawierania umów na odległość oraz inne przepisy dotyczące sprzedaży za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
 8. System platformy zapewnia, że ​​kupujący musi zatwierdzić warunki sprzedaży (warunki umowy). W ten sposób VSG zapewnia, że ​​kupujący, który złożył zamówienie, zaakceptował warunki umowy.
 9. Rozliczenie finansowe między partnerem handlowym a kupującym odbywa się za pośrednictwem VSG. Płatność uważa się za dokonaną, gdy akceptacja płatności zostanie potwierdzona przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności na rzecz VSG. W tym momencie roszczenia o płatność za produkty wobec kupującego wygasają, a obowiązek ten przejmuje VSG.
 10. W kontekście umowy obowiązują postanowienia dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.
 11. Dystrybutor ma dostęp do danych osobowych kupującego, a VSG zapewnia, że ​​kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji umowy. Dystrybutor nie może przetwarzać danych osobowych kupującego w innych celach.
 12. Dystrybutor ma prawo dołączyć do zamówienia dodatkowe dokumenty reklamowe i inne dokumenty w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych.
 13. Fakturowanie z kupującym będzie wystawiane tylko w euro [€].
 14. Wysokość ceny netto, ceny brutto i podatku VAT wynika z Umowy w sprawie cen, opłat i podatków
 15. Wszystkie ceny i opłaty są podawane przez dystrybutora w euro i nie mogą ulec zmianie dla kupującego z powodu wahań kursów walut.
§6 Warunki techniczne
 1. VSG udostępnia partnerowi handlowemu elektroniczne kanały sprzedaży wyposażone w następujące moduły:
  1. Rejestracja i logowanie
  2. Panel sprzedawcy
  3. Spersonalizowany sklep dystrybutora z kontem dystrybutora i jego panelem zarządzania, możliwość dodawania, edycji i usuwania danych i produktów
  4. Moduł sprzedaży i zarządzania sprzedażą i zwrotami produktów dodanych przez dystrybutora
  5. Moduł do przetwarzania płatności elektronicznych
  6. Moduł do ustalania cen netto dla klientów ze wszystkich krajów UE
  7. Moduł rozliczeń na żądanie
  8. Automatyczny moduł powiadomień e-mail z generowaniem zadań do wykonania w formacie PDF
  9. Automatyczne rozliczanie kupujących
  10. Automatyczny tłumacz zapewniający wielojęzyczność platformy
  11. Inne moduły pomocnicze
 2. VSG zapewnia, że ​​platforma działa na systemie MAGENTO 2 przebudowanym dla platformy handlowej wielu dostawców
 3. VSG korzysta z serwerów zewnętrznych w UE.
 4. VSG ma pełne prawa do wykorzystywania wszystkich mechanizmów zainstalowanych na platformie w celach komercyjnych, a także wszelkich obrazów i innych komponentów podlegających ochronie prawnej (prawa autorskie). Ponadto VSG zapewnia, że ​​ani platforma, ani jej części nie są obciążone prawami osób trzecich.
 5. VSG przejmuje administrację i utrzymanie IT platformy
 6. VSG zapewnia przestrzeń serwerową, obsługę baz danych, kopie zapasowe i transfer danych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy. Kopie zapasowe są wykonywane co najmniej raz dziennie. Kopie zapasowe nie są wykonywane w czasie rzeczywistym. W przypadku utraty danych może to dotyczyć tylko wydarzeń do 24 godzin temu.
 7. Płatność online jest przetwarzana przez STRIPE i PayPal, które oferują wszystkie popularne metody płatności.
 8. Platforma jest zintegrowana z Google Marchant i Facebook Store.
 9. Do obsługi sklepu wymagany jest standardowy komputer i połączenie internetowe.
 10. VSG zapewnia klucze SSL, aby zapewnić szyfrowanie transmisji danych.
 11. VSG gwarantuje bezpieczeństwo danych na serwerach oraz bezpieczeństwo transmisji danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
 12. W ramach umowy VSG wprowadzi produkty do sklepu partnera handlowego. Partner handlowy może również dodawać, edytować i usuwać produkty bez udziału VSG.
 13. Aby VSG było w stanie dodawać produkty, partner handlowy dostarcza VSG nazwy, opisy i cechy produktów w formie elektronicznej wraz ze zdjęciami.
 14. Dystrybutor zobowiązany jest do dostarczenia zdjęć produktów w formacie JPG lub PNG o rozmiarze 1080 x 1080 PX. Zdjęcia muszą być wyraźne i wysokiej jakości. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnego innego opisu niż ten na produkcie. Przede wszystkim do zdjęć nie można dodawać danych kontaktowych, nazw firm itp.
 15. Partner handlowy jest odpowiedzialny za treść opisów i zdjęć pod kątem ich poprawności, a także praw autorskich i praw do publikacji.
 16. Partner handlowy jest zobowiązany do podania adresu e-mail do korespondencji.
 17. W przypadku awarii systemu, VSG zobowiązuje się do podjęcia działań w celu natychmiastowego przywrócenia systemu, ale nie później niż 24 godziny po powiadomieniu o awarii.
 18. VSG nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane przez klęski żywiołowe lub inne zdarzenia losowe, awarie globalnej sieci IT, przerwy w świadczeniu usług spowodowane awariami zewnętrznych dostawców globalnych (Google, Facebook, PayPal, STRIPE).
 19. Zakłócenia spowodowane awarią nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia.
 20. VSG zastrzega sobie prawo do przerw technicznych. Każda przerwa techniczna może trwać maksymalnie 6 godzin i zostanie zaplanowana w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00), jeśli to możliwe.
 21. VSG zobowiązuje się do archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych wszystkich transakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przed utratą.
 22. Partner handlowy nie ma prawa ingerować w system informacyjno-komunikacyjny, wprowadzać zmian w oprogramowaniu i bazach danych oraz nawiązywać połączenia między systemem a bazami danych.
 23. Integracja systemów i oprogramowania stron trzecich z platformą jest dozwolona wyłącznie w ramach systemów i oprogramowania, do których platforma jest przystosowana, lub za odrębną zgodą VSG.
 24. Używanie oprogramowania do zarządzania sprzedażą ROBOT jest zabronione, z zastrzeżeniem punktu 23.
§7 Spory między dystrybutorem a kupującym
 1. Najważniejszą wartością w sprzedaży jest zadowolenie klienta. Strony zobowiązują się do stosowania rozwiązań mających na celu realizację tej wartości.
 2. Partner handlowy zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji na wszystkie zapytania od kupujących i udzielenia na nie odpowiedzi najpóźniej w ciągu 24 godzin.
 3. Jeśli treść roszczenia kupującego jest uzasadniona lub nie, ale dystrybutor nie ponosi znaczących kosztów, dystrybutor postara się rozwiązać problem na korzyść kupującego w jak największym stopniu.
 4. Jeżeli reklamacja kupującego wynika z warunków technicznych platformy, o których kupujący nie musi być świadomy, sprzedawca niezwłocznie poinformuje obsługę reklamacji przekazując jej treść.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, VSG niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym i zapewni rozwiązanie problemu w granicach możliwości technicznych oraz zgodnie z regulaminem, postanowieniami regulaminów, umów i przepisów prawa.
 6. Strony dążą do jak najszybszego rozwiązania wszelkich sporów z kupującym.
 7. W przypadku powstania sporu między kupującym a dystrybutorem, którego strony nie mogą rozstrzygnąć polubownie, dystrybutor powinien powiadomić VSG i udzielić wyjaśnień.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, VSG wyjaśni swoją interpretację regulaminu oraz sposób rozstrzygnięcia sporu.
 9. Jeżeli wszelkie próby rozwiązania sporu nie zostaną zaakceptowane przez strony, każda ze stron ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Okresy przedawnienia i procedura, której należy przestrzegać, są oparte na obowiązujących przepisach prawnych.
§8 Sprawozdania finansowe
 1. Rachunkowość sprzedaży
  1. Kupujący płaci za zakupione produkty za pośrednictwem dostawców usług płatniczych.
  2. Środki ze sprzedaży zostaną przekazane do VSG.
  3. Płatności dokonane za sprzedaż zostaną zaksięgowane na koncie rozliczeniowym dystrybutora, które jest widoczne w panelu dystrybutora.
  4. Partner handlowy upoważnia VSG do przygotowania dokumentów sprzedaży, takich jak: B. Wystaw faktur kupującym. Oddzielna autoryzacja nie jest wymagana i zostaje zastąpiona przez zgodę na niniejsze warunki.
   1. Każda faktura sprzedaży jest opatrzona datą i unikalną sekwencją z informacjami o sprzedawcy.
   2. VAT jest naliczany zgodnie z ogólnymi przepisami podatkowymi, biorąc pod uwagę możliwość zarejestrowania się dystrybutora w OSS.
   3. VSG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe naliczenie podatku VAT. Dystrybutor zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności naliczenia podatku oraz, w przypadku błędów, do wystawienia dokumentów korygujących błędny wpis, wskazujących, że cena brutto produktu nie może ulec zmianie.
   4. Faktury wystawiane przez VSG w imieniu partnera handlowego są dokumentami księgowymi i muszą być rozliczane z odpowiednimi urzędami skarbowymi, za które partner handlowy jest odpowiedzialny.
  5. VSG tworzy dokument sprzedaży (fakturę lub paragon) i przesyła go jednocześnie do kupującego i partnera handlowego.
  6. Dokument sprzedaży nosi datę wystawienia, unikalny numer seryjny i inne cechy faktury umożliwiające jej zaksięgowanie.
  7. W przypadku zwrotu zakupionych produktów kupujący otrzyma zwrot pieniędzy od VSG. Równowartość zwróconych środków zostanie odjęta od salda dystrybutora.
  8. W przypadku zwrotu produktów kupujący otrzyma zwrot ceny produktu, kosztów wysyłki i dodatkowych kosztów.
 2. Rozliczenia między stronami
  1. Za świadczone usługi partner handlowy zobowiązany jest zapłacić VSG wynagrodzenie określone w tabeli prowizji, opłat i prowizji.
   1. W tabeli prowizji, opłat i prowizji podana jest kwota:
   2. Subskrypcja miesięczna
   3. Roczna opłata za usługę
   4. Opłata transakcyjna
   5. Prowizja
   6. Opłaty za dostarczenie produktu
   7. Opłaty za dodatkowe usługi
   8. Inne składki na VSG
  2. Ceny mogą ulec zmianie. Obniżenie ceny nie stanowi zmiany regulaminu i nie jest przyczyną odstąpienia od umowy. Podwyższenie cen o wysokość inflacji nie stanowi zmiany regulaminu i nie stanowi powodu do rozwiązania umowy.
  3. VSG ma prawo do zmiany cen maksymalnie o 3% pierwszego dnia każdego roku kalendarzowego oraz do zmiany opłat za usługi dodatkowe bez ograniczeń, co nie stanowi zmiany warunków umowy.
  4. W ramach płatności dokonywanych przez dystrybutora, VSG udostępni mu, w zależności od rodzaju wybranego rachunku, zgodnie z tabelą prowizji, opłat i prowizji:
   1. Sprawny system teleinformatyczny do przechowywania i przetwarzania danych cyfrowych
   2. Wirtualna przestrzeń serwera bez ograniczenia dostępnej przestrzeni
   3. System baz danych do przechowywania danych cyfrowych w nieograniczonych ilościach, dostosowany do ilości produktów
   4. Możliwość wysyłania i odbierania danych cyfrowych przez połączenia internetowe bez ograniczania ilości wysyłanych i odbieranych danych
   5. Obsługa dodawania produktów do bazy danych
   6. System teleinformatyczny wyposażony w system przetwarzania płatności elektronicznych umożliwiający zakup produktów oferowanych w systemie sprzedaży internetowej
   7. Pomoc telefoniczna i informacje dla kupujących
   8. Usługi i informacje dla kupujących w formie transmisji danych przez e-mail
   9. Obsługa informatyczna opisywanego systemu i oprogramowania, z natychmiastową reakcją na problemy techniczne
   10. Reklama i promocja produktów cyklicznie za pośrednictwem mediów społecznościowych i reklam Google AdWorsd oraz oferowanie produktów w Google Marchant
   11. Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych na podstawie odrębnych umów
   12. Możliwość korzystania z kodów rabatowych
   13. Usługa płatności online
   14. dodatkowe usługi
  5. VSG ma prawo do zmiany opłaty transakcyjnej, co nie stanowi zmiany warunków, jeśli wynika to ze zmiany cen oferowanych przez dostawców usług płatniczych.
  6. Terminy i sposób rozliczania wszystkich opłat określa tabela prowizji, opłat i prowizji.
  7. VSG ma prawo do potrącenia wszystkich swoich roszczeń zgodnie z warunkami i cennikiem za pomocą środków partnera handlowego na podstawie dokonanej sprzedaży.
  8. Kwoty należne kupującym za zwroty zostaną zapłacone przez VSG i odjęte od salda dystrybutora.
  9. Jeżeli saldo odsprzedawcy jest niewystarczające, aby pokryć dług wobec powracających kupujących, VSG powiadomi sprzedawcę, a odsprzedawca będzie zobowiązany do zdeponowania brakujących środków na rachunku bankowym VSG. Do czasu dokonania płatności saldo dystrybutora będzie ujemne.
  10. Jeżeli saldo dystrybutora pozostaje ujemne pomimo terminu wpłaty, VSG ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty zgodnie z tabelą prowizji, opłat i prowizji.
  11. Partner handlowy otrzymuje należności za zrealizowaną sprzedaż bezpośrednio od VSG na wskazany rachunek bankowy. Roszczenia są przekazywane na żądanie partnera handlowego.
  12. Sprzedawca przesyła żądanie zapłaty roszczeń w formie elektronicznej, wysyłając żądanie płatności za pomocą funkcji wbudowanej w panel sprzedawcy.
  13. VSG wypłaca saldo partnerowi handlowemu w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Jeśli między złożeniem wniosku a płatnością partner handlowy jest winien VSG inne kwoty, wartość kredytu może zostać zmniejszona o tę kwotę, a saldo bieżące w momencie płatności zostanie spłacone.
  14. Saldo należne dystrybutorowi określa się w następujący sposób:
   1. Wartość sprzedaży brutto
   2. Wartość zapłaconych opłat za wysyłkę
   3. Wartość roszczeń i opłat dla VSG z tytułu opłat serwisowych i opłat abonamentowych
   4. Wartość opłat transakcyjnych
   5. Wartość środków zwróconych kupującym w wyniku zwrotów
  15. Jeśli saldo dystrybutora jest ujemne, zostanie on o tym powiadomiony i będzie musiał dokonać płatności na rzecz VSG w ciągu 7 dni od powiadomienia.
  16. VSG może żądać od każdego partnera handlowego zabezpieczenia finansowego w postaci nieoprocentowanej kaucji na pokrycie ewentualnych roszczeń kupującego, jeżeli:
   1. wartość jednostkowa oferowanych produktów jest wysoka,
   2. Saldo do zapłaty na rzecz partnera handlowego przekracza obrót z ostatnich 100 dni o kwotę 1500 EUR, ale nie więcej niż 50% należności
  17. Partner handlowy zostanie oddzielnie poinformowany o potrzebie bezpieczeństwa.
  18. VSG ma prawo do zabezpieczenia kwoty należnej dystrybutorowi, z zastrzeżeniem wygaśnięcia zabezpieczenia 100 dni od daty sprzedaży.
  19. VSG potrąca wierzytelności, jeżeli są one zabezpieczone na podstawie wniosku uprawnionej instytucji, takiej jak sąd, organy ścigania, organy podatkowe, organy egzekucyjne
  20. VSG wstrzyma lub potrąci roszczenia, jeśli jest prawnie zobowiązany do uregulowania i przekazania podatków lub ceł bezpośrednio odpowiedzialnym instytucjom państwowym.
§9 Marketing i promocja
 1. VSG zobowiązuje się do reklamowania i promowania swojej platformy oraz dostępnych na niej produktów. Reklamy i promocje będą przeprowadzane według uznania VSG i zgodnie z warunkami Umowy o Marketing, Reklamę i Promocję.
 2. VSG zapewnia, że ​​posiada personel i wiedzę fachową w zakresie marketingu, reklamy i promocji oraz że kampanie promocyjne są przygotowywane w sposób profesjonalny.
 3. Partner handlowy nie jest zobowiązany do korzystania z płatnych kampanii reklamowych i usług dodatkowych.
 4. Odsprzedawca jest zobowiązany do wykorzystania kuponów rabatowych do 3% wartości zakupu udostępnionych kupującym przez VSG na podstawie Umowy o marketingu, reklamie i promocji.
 5. Partner handlowy może przeprowadzać własne działania reklamowe w ramach technicznych możliwości platformy.
§10 Postanowienia końcowe
 1. Język niemiecki dotyczy warunków, regulaminów, umów i korespondencji. Wszystkie tłumaczenia mają jedynie charakter pomocniczy i VSG nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu lub nieporozumienia związane z tłumaczeniem.
 2. Zmiany warunków umowy (warunki) wymagają opublikowania nowych warunków na stronie www.vegan-sg.biz i www.vegan-sg.de. Treść zmian zostanie przesłana na adres e-mail Sprzedawcy z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem daty wejścia w życie nowych warunków. Nowe warunki uważa się za zaakceptowane, jeżeli dystrybutor nie wypowie umowy drogą mailową w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia.
 3. Do niniejszych warunków mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa niemieckiego.
 4. Wszelkie spory między stronami, które nie mogą zostać rozwiązane w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla VSG.