§1 Postanowienia wstępne
 1. Określenie warunków:
  1. VSG - Galeria sklepów wegańskich Platforma e-commerce UG (ograniczona odpowiedzialność) - Administrator platformy;
   1. VSG - Galeria Sklepów Wegańskich Platforma E-Commerce UG
    (ograniczona odpowiedzialność) - operator platformy:
    Galeria sklepów wegańskich Platforma handlowa e-commerce UG (ograniczona odpowiedzialność)
    HRB: 741127
    Ludwig-Erhard-Allee 10
    76131 Karlsruhe
    E-mail: office@vegan-sg.de
    tel. +49 (0) 721 5099 8925
    www.vegan-sg.de
    WhatsApp: 0172 8520 420
  2. Reseller - Firma oferująca/sprzedająca swoje produkty na Platformie;
  3. Konsument, Kupujący, Użytkownik/Użytkownik – każda osoba dokonująca zakupu Produktów oferowanych na Platformie; konsument to także przedsiębiorca dokonujący zakupu na platformie;
  4. Platforma – system teleinformatyczny składający się z oprogramowania, baz danych, przestrzeni wirtualnej (serwerów własnych lub VPS), systemu elektronicznego transferu danych oraz nazw domen, stanowiący system wirtualnych (online) sklepów skupionych na konkretnym projekcie i dostępny pod adresem https://www.vegan-sg.de jest dostępny na serwerach z prawami dostępu VSG, wyposażonych w mechanizmy wspierające sprzedaż internetową oraz posiada własne bazy danych;
  5. Produkt – wszystkie dostępne towary i usługi oferowane na Platformie;
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin; Ich akceptacja stanowi zawarcie umowy;
  7. Indywidualny Regulamin Sprzedawcy – regulamin każdego Sprzedawcy umieszczony w jego profilu na Platformie;
  8. Obszar UE – wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej;
  9. Dystrybutor UE – dystrybutor z siedzibą na terenie UE;
  10. Kupujący UE – Kupujący zamieszkały na Terytorium UE;
  11. Firma zagraniczna – dystrybutor z siedzibą poza obszarem UE;
  12. Nabywca zagraniczny – nabywca zamieszkały poza obszarem UE;
§2. zawarcie umowy
 1. Potwierdzając rejestrację, konsument zawiera umowę z VSG zgodnie z treścią niniejszego regulaminu i załączników.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Umowa wygasa z chwilą usunięcia konta konsumenta na Platformie, z zastrzeżeniem, że umowa będzie nadal wykonywana w zakresie już złożonych zamówień.
 4. W ramach zawartej umowy VSG umożliwia zakupy od partnerów handlowych za pośrednictwem platformy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego oferowanego przez VSG.
 5. Konsument nie dokonuje żadnych zakupów od VSG w ramach niniejszej umowy i korzystania z platformy. VSG nie jest ani sprzedawcą, ani dostawcą produktów.
 6. Konsument nie ponosi żadnych kosztów ani opłat na rzecz VSG w związku z zawarciem umowy. Konsument ponosi jedynie koszty zakupionych produktów oraz dodatkowe koszty zakupu na rzecz dystrybutora.
 7. Umowa kończy się automatycznie w przypadku zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.
 8. VSG ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jeżeli po pierwszych 10 zakupach dokonano 100% zwrotów lub jeżeli liczba zwrotów przy kolejnych zakupach przekroczy 80%.
 9. VSG ma prawo zawiesić lub usunąć konto użytkownika i zablokować jego adres IP, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez niego dane są nieprawidłowe lub że konto jest obsługiwane przez system komputerowy lub program (robot).
 10. Konsument przyjmuje do wiadomości, że VSG nie ponosi odpowiedzialności finansowej ani prawnej za realizację zamówień złożonych na platformie.
§3. Zapisz się
 1. Konsument rejestruje się na platformie za pomocą formularza rejestracyjnego. Formularz znajdziesz na https://vegan-sg.de/customer/account/create/
 2. Konsument potwierdza rejestrację poprzez kliknięcie w link przesłany na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 3. Po dokonaniu rejestracji Konsument może wprowadzać i edytować swoje dane, które są dostępne w swoim panelu.
 4. Rejestracja nie zobowiązuje do zakupu produktów na platformie. Rejestracja jest bezpłatna i niezobowiązująca.
§4. Zaloguj sie
 1. Konsument może zalogować się do platformy, podając swoje dane uwierzytelniające.
 2. Po zalogowaniu konsument może przeglądać i edytować swoje dane oraz przeglądać swoje zamówienia.
§5. Zamówienia (zamówienia)
 1. Użytkownik składa zamówienie na produkt (lub kilka), wybierając produkt(y) i umieszczając je w koszyku.
 2. Wraz z zamówieniem użytkownik zawiera umowę cywilnoprawną z partnerem handlowym. Umowa zawierana jest na zasadach wymienionych w §9 niniejszych ogólnych warunków.
 3. Jeśli konsument zamawia 2 lub więcej produktów od różnych dystrybutorów, zawiera 2 lub więcej umów z kilkoma partnerami umownymi w tym samym czasie.
 4. Po wybraniu produktów i dodaniu ich do koszyka, użytkownik ma wgląd w całe zamówienie. Zamówienie można edytować lub anulować. Nie jest wymagane żadne działanie, aby anulować zamówienie.
 5. Dodanie produktów do koszyka nie wiąże się z żadnym powództwem cywilnym i nie tworzy żadnych zobowiązań dla konsumenta.
 6. Do czasu zatwierdzenia i płatności zamówienie nie zobowiązuje dystrybutora do jego realizacji.
 7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po pełnej wpłacie
 8. Zawartość koszyka może być edytowana przez konsumenta. Konsument może dodać więcej produktów lub usunąć produkty z koszyka.
 9. Ostateczna wartość produktów w koszyku może różnić się od ceny wyświetlanej obok produktów. W szczególności mogą zostać naliczone inne lub dodatkowe koszty dostawy, podatek VAT i cła.
 10. Ostateczna wartość zakupów i dodatkowe koszty są widoczne w koszyku przed potwierdzeniem zakupu. Są to ceny ostateczne i wiążące. Potwierdzając zamówienie, konsument zobowiązuje się do zapłaty podanej w nim kwoty.
 11. Dostępność produktów jest aktualizowana przez partnera handlowego, a VSG nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktów. Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny, kupujący ma prawo do odstąpienia od zakupu. W takim przypadku otrzyma zwrot wszystkich dokonanych płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia odstąpienia od zamówienia.
 12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 11, kupujący musi złożyć pisemne zawiadomienie o anulowaniu i wysłać je na adres sales@vegan-sg .de i na odpowiedni adres sprzedawcy.
§6. Płatność
 1. Kupujący płaci za zamówione produkty za pomocą systemów płatności dostępnych na platformie.
 2. Za przetwarzanie płatności odpowiadają osoby trzecie, które przetwarzają metodę płatności wybraną przez kupującego.
 3. W zależności od rodzaju płatności dostawca usług płatniczych przetwarza i sprawdza dane przesyłane drogą elektroniczną oraz akceptuje lub odrzuca płatność. Przetworzenie płatności może wymagać:
  • dokonania dodatkowych akceptacji,
  • zatwierdzenia płatności za pomocą dodatkowych aplikacji,
  • przejścia na stronę banku/instytucji finansowej,
  • lub podać dodatkowe dane.
 4. VSG zapewnia, że wszystkie dane przesyłane podczas przetwarzania płatności są szyfrowane, a systemy teleinformatyczne VSG nie przechowują żadnych danych. Wszystkie dane zwolnienia płatności są zabezpieczone.
 5. Płatności są rozliczane i przetwarzane przez PayPal i Stripe .
 6. Po zatwierdzeniu płatności przez operatora zamówienie/zamówienie zostaje zatwierdzone i przekazane do realizacji.
 7. VSG i partner handlowy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub przeszkody w przetwarzaniu przez dostawców usług płatniczych.
 8. Dostawca usług płatniczych może odmówić przetworzenia płatności
 9. Jeśli płatność nie zostanie zatwierdzona, odrzucona lub pojawią się okoliczności uniemożliwiające ostateczne zatwierdzenie płatności, zamówienie pozostanie w koszyku jako *do zapłaty* i zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 10. Okoliczności opisane w ust. 9 nie wywołują skutków prawnych. Produkty znajdujące się w koszyku również nie są zastrzeżone dla kupującego i ich dostępność może ulec zmianie w późniejszym terminie.
 11. Jeżeli kupujący skorzysta z opcji dostawcy usług płatniczych w celu zablokowania lub cofnięcia płatności, VSG poinformuje partnera handlowego o anulowaniu zamówienia. W takiej sytuacji VSG nie będzie angażować się w spory pomiędzy kupującym a dystrybutorem, chyba że wycofanie płatności było nieuzasadnione.
§7. Dostawy, zwroty i anulowanie
 1. Dostawa produktów jest obowiązkiem dystrybutorów.
 2. Partner handlowy jest generalnie zobowiązany do natychmiastowego wysłania zamówionych produktów. O ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, czas realizacji wynosi 2 dni robocze. Okres ten określa zalecany czas wysyłki, który wydłuża się o czas wysyłki. Szczegółowe terminy i warunki dostawy są określane przez każdego partnera handlowego w jego indywidualnych warunkach sprzedaży.
 3. Czas dostawy może się wydłużyć z winy firmy kurierskiej. W takim przypadku VSG i partner handlowy nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Dostawy są standardowo realizowane przez firmy kurierskie.
 5. W przypadku produktów wielkogabarytowych dystrybutor może wybrać inną formę dostawy.
 6. W przypadku produktów wielkogabarytowych dostawa obejmuje dostawę pod wskazany adres i rozładunek. Produkt nie musi być noszony.
 7. Partner wysyłkowy nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie produktu pod nieprawidłowy adres, jeśli dostawa jest realizowana na adres podany w zamówieniu.
 8. Konsument ma prawo do zwrotu zakupionych produktów na ogólnych warunkach, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszych ogólnych warunkach i indywidualnych warunkach odpowiedniego dystrybutora.
 9. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru i odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty dostawy. Sprzedawca może ustalić dłuższy termin. Krótszy okres nie jest dozwolony, nawet jeśli wynika to z wewnętrznych warunków sprzedawcy.
 10. W celu dokonania zwrotu, kupujący zobowiązany jest zadeklarować chęć zwrotu w swoim panelu użytkownika, spakować produkt(y) i odesłać go na adres dostawcy.
 11. W przypadku zwrotu produktów wielkogabarytowych dystrybutor zobowiązany jest do ich odbioru z miejsca poprzedniej dostawy. Szczegółowe warunki określone są w indywidualnych warunkach dystrybutora.
 12. Następujących produktów nie można zwrócić:
  1. Produkty o krótkim okresie przydatności do spożycia,
  2. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie klienta,
  3. Produkty noszące ślady użytkowania
  4. Produkty bez oryginalnych oznaczeń, etykiet itp.
 13. Dostawa jest odpłatna. Wysokość kosztów dostawy określana jest odrębnie podczas składania zamówienia.
  1. duże przedmioty,
  2. Zamówienia o wartości brutto poniżej 50 euro od jednego sprzedawcy,
  3. Zamówienia powyżej 30 kg od jednego sprzedawcy,
  4. Dostawy od firm zagranicznych i dostawy poza obszar UE, niezależnie od wagi lub wartości zamawianych produktów.
 14. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 15. Wartość dostawy jest dodawana do wartości zamówienia.
 16. Warunki dostawy i koszty są określone i obliczane osobno dla każdego dostawcy.
 17. Jeśli produkty są zamawiane od kilku partnerów handlowych w tym samym czasie, datą dostawy (początek okresu zwrotu) jest dzień zaksięgowania dla każdego partnera handlowego. W przypadku częściowych dostaw zamówionych produktów przez partnera handlowego, terminem dostawy dla partnera handlowego jest data ostatniej dostawy zamówienia.
 18. Zwrot nie wymaga odrębnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie wynika to wprost z indywidualnych warunków partnera handlowego.
 19. Kwota należna za opłacone zamówienie zostanie zwrócona kupującemu w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o zwrocie. VSG ma prawo wstrzymać zwrot wartości zamówienia do momentu otrzymania produktów przez dostawcę. W takim przypadku zwrot pieniędzy nastąpi do 7 dni od daty otrzymania produktów. Datą odbioru produktów jest data określona przez dystrybutora. VSG nie ponosi odpowiedzialności za odchylenie daty podanej przez partnera handlowego od daty rzeczywistej, co nie wyklucza roszczeń kupującego wobec partnera handlowego.
 20. Partner handlowy informuje VSG o otrzymaniu zwróconych produktów. Datę otrzymania Produktów uważa się za datę powiadomienia od Dystrybutora.
 21. VSG nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie kosztów, jeśli jest to spowodowane naruszeniem przez partnera handlowego zobowiązań określonych w Artykule 19 lub Artykule 20. Nie wyklucza to odpowiedzialności partnerów handlowych wobec kupującego za opóźnienia.
 22. W przypadku, o którym mowa w punkcie 21, kupujący ma prawo dochodzić roszczeń wobec partnera handlowego.
 23. Jeżeli Dystrybutor nie wywiąże się z obowiązku określonego w punkcie 19, Kupujący otrzyma zwrot kosztów zgodnie z postanowieniami punktu 19, jeżeli przedstawi firmie VSG dowód, że Produkty zostały zwrócone. W związku z tym kupujący musi postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w punkcie 24.
 24. Reklamację dotyczącą zwrotu należy złożyć w formie tekstowej na adres e-mail office@vegan-sg.de i zawierać następujące informacje i dokumenty:
  1. numer klienta,
  2. Data i numer zamówienia,
  3. Nazwa sprzedawcy,
  4. Opis, ilość i wartość produktu,
  5. Data dostawy,
  6. Data zwrotu z potwierdzeniem zwrotu.
  Pod. do d. Wspomniane informacje można zastąpić dołączając fakturę zakupu.
 25. W każdym razie VSG nie będzie interweniować i nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli transakcja sprzedaży nie została przetworzona za pośrednictwem platformy.
 26. Środki zostaną zwrócone przy użyciu tej samej metody płatności, jeśli to możliwe.
 27. VSG ma prawo do wstrzymania zwrotu, jeśli dystrybutor udowodni, że nie otrzymał produktów z powrotem lub że otrzymane produkty są uszkodzone lub nie mogą zostać zwrócone z jakiegokolwiek innego ważnego powodu lub zwrot nie może zostać zaakceptowany.
 28. W przypadku dostaw poza obszar UE oraz dostaw od zagranicznego dostawcy, terminy dostawy i zwrotu mogą być dłuższe. Dostawca i VSG nie ponoszą odpowiedzialności za dodatkowe opóźnienia wynikające z konieczności dokonania odprawy celnej.
 29. W przypadku dostaw poza obszar UE oraz dostaw od zagranicznego dostawcy mogą obowiązywać dodatkowe opłaty z tytułu podatków i ceł. Jeżeli opłaty te nie są doliczane do wartości zamówienia i są należne dystrybutorowi, kupujący musi uiścić należność w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania dystrybutora. Opłaty dodatkowe mogą dotyczyć wyłącznie podatku VAT i ceł, które zgodnie z prawem pokrywa kupujący. Obowiązek zapłaty podatków i ceł może dotyczyć zapłaty bezpośrednio do urzędu skarbowego lub urzędu celnego.
 30. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania dodatkowych warunków PRAWA DO ODSTĄPIENIA oraz indywidualnych warunków partnera handlowego. Prawo do odstąpienia jest opublikowane na stronie vegan-sg.de.
§8. Skargi i rozstrzyganie sporów
 1. Wszystkie skargi i spory muszą być przede wszystkim wyjaśnione przez kupującego bezpośrednio z partnerem handlowym.
 2. Reklamacje należy składać w formie tekstowej. Zaleca się korzystanie z adresu e-mail podanego przez partnera handlowego w zakładce „Odcisk” jego sklepu, chyba że jego regulamin przewiduje inne formy reklamacji.
 3. Dystrybutor może ustalić indywidualne warunki składania i rozpatrywania reklamacji odbiegające od przedstawionych tutaj, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką sprzedawanych produktów lub innymi istotnymi okolicznościami. Zwłaszcza jeśli wynika to bezpośrednio z przepisów prawa kraju dystrybutora.
 4. Ogólny termin rozpatrzenia reklamacji ustala się na 14 dni od dnia jej złożenia. Reklamacja musi zawierać szczegółowe informacje m.in. np.: i zakres reklamacji, oraz należy dołączyć dokumenty potwierdzające roszczenia kupującego. Nie dotyczy reklamacji dotyczących niedostarczenia produktów.
 5. Jeżeli strony nie doszły do porozumienia w sprawie reklamacji, kupujący ma prawo skierować reklamację do VSG w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu.
 6. VSG nie jest ostatecznym organem rozstrzygającym spory i nie ponosi odpowiedzialności za rozstrzygnięcie sporu.
 7. Jeżeli spór między stronami nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni od złożenia pierwszej reklamacji, VSG ma prawo zawiesić rozliczenia dystrybutora i wstrzymać zwrot kosztów kupującemu do czasu rozstrzygnięcia sporu. W takim przypadku środki zostaną zabezpieczone i przekazane stronie, która może udowodnić swoje roszczenie i ostatecznie wydać orzeczenie.
 8. Jeśli środki finansowe nie są zabezpieczone, wzajemne roszczenia finansowe są dochodzone bez udziału i wsparcia VSG.
§9. Indywidualne warunki partnera handlowego
 1. Partner handlowy określa indywidualne warunki sprzedaży, które są publikowane na https://www.vegan-sg.de w zakładce sklep dla partnerów handlowych / Regulamin.
 2. Indywidualne Warunki Sprzedaży nie mogą modyfikować niniejszych Warunków, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniem Indywidualnych Warunków Sprzedaży a treścią niniejszych Warunków, niniejsze Warunki mają zastosowanie.
 3. Warunki sprzedaży nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.
 4. W przypadku konfliktu pomiędzy prawem kraju dystrybutora, platformy i kupującego, zawsze będzie obowiązywać prawo niemieckie lub prawo kraju dystrybutora, jeżeli jest to określone w jego indywidualnych warunkach sprzedaży, pod warunkiem, że nie stoi w sprzeczności z treścią niniejszych ogólnych warunków.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z indywidualnymi warunkami każdego dystrybutora przed dokonaniem zakupu. Przyjmując zamówienie kupujący akceptuje niniejsze warunki i zawiera umowę z dystrybutorem.
§10. Dodatkowe warunki sprzedaży poza obszar UE
 1. Te postanowienia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy kupujący lub partner handlowy nie jest rezydentem na terenie UE.
 2. Warunki sprzedaży mogą się różnić w zależności od kraju. Dotyczy to dostępności produktów, czasów dostawy, cen, dodatkowych opłat i zasad zwrotów.
 3. Partner handlowy ma prawo określić różne koszty dostawy.
 4. Cena brutto może różnić się od ceny podanej w ofercie sprzedaży ze względu na różne stawki VAT. Do ceny produktu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty celne.
 5. Jeżeli wynika to wprost z przepisów prawa, obowiązek zapłaty cła i podatku VAT oraz rejestracji transakcji może zostać przeniesiony na kupującego.
§11. Gwarancja na produkty wegańskie
 1. VSG zapewnia, że wszystkie produkty oferowane na platformie są wegańskie i spełniają następujące kryteria:
  • produkty nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem tego, że produkty spożywcze mogą zawierać niewielką ilość mleka (takie oświadczenie składane jest dla niektórych produkty pochodzenia roślinnego, pochodzące z roślin mogących mieć kontakt z bydłem),
  • produkty nie były testowane na zwierzętach,
  • w procesie produkcyjnym nie były wykorzystywane żadne zwierzęta,
  • Ryby, pszczoły i owoce morza są również definiowane jako zwierzęta.
 2. W przypadku stwierdzenia nadużycia przez partnera handlowego w zakresie punktu 1, kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio do VSG i zwrócić produkt do partnera handlowego.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kupującemu zostanie zwrócona należność powiększona o dodatkowe koszty zakupu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, a konto dystrybutora zostanie zablokowane lub usunięte.
§12. Opinie
 1. Kupujący mogą dodawać Meiningen do kupowanych produktów. Dodanie opinii jest możliwe tylko wtedy, gdy produkt został zakupiony na platformie.
 2. Ocena musi być obiektywna i szczegółowa
 3. W recenzjach nie wolno używać wulgarnego języka ani żadnej formy mowy nienawiści.
 4. Recenzja może dotyczyć tylko jednego produktu. Nie może dotyczyć sprzedawcy i nie może zawierać danych osobowych.
 5. VSG jest uprawniona do usuwania opinii naruszających te zasady, a także opinii negatywnych, jeżeli z ich treści wynika, że opinia jest subiektywna (wynikająca ze smaku lub preferencji smakowych, np. produkt jest za słodki; kolor nie zgadzam się). t lubię; - nie dotyczy, jeśli produkt nie jest zgodny z opisem lub zdjęciami).
 6. VSG usuwa oceny dodawane przez roboty lub inne systemy teleinformatyczne.
 7. W przypadku negatywnej recenzji Dystrybutor może złożyć reklamację do VSG i na tej podstawie opinia zostanie usunięta, jeśli uzna, że ma ona na celu wprowadzenie w błąd innych klientów. Przed usunięciem recenzji VSG może poprosić kupującego o dodatkowe wyjaśnienia.
 8. Recenzje użytkowników, które są notorycznie negatywne, zostaną usunięte, chyba że ich treść nie pozostawia wątpliwości co do dokładności recenzji i nie ma na celu zdyskredytowania dystrybutorów produktów wegańskich.
§13. Polityka prywatności
 1. Każdy użytkownik akceptuje warunki przechowywania i wykorzystywania danych osobowych podanych podczas rejestracji i zakupu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Vegan Shops Gallery E-Commerce Platform UG.
 3. Wszystkie dane użytkownika są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w formie elektronicznej.
 4. VSG zapewnia, że dane użytkownika są zabezpieczone elektronicznie za pomocą odpowiedniego oprogramowania, a dostęp do danych jest zabezpieczony zarówno podczas transmisji elektronicznej, jak i w bazach danych.
 5. Oprócz danych podanych przez użytkownika, VSG przechowuje również dane cyfrowe z urządzeń, z których nawiązywane jest połączenie, w szczególności adres IP.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych. Na żądanie użytkownika jego dane zostaną usunięte przez VSG.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umowy i realizacji zakupów.
 8. Dane użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem:
  • dystrybutorów i innych firm dostarczających produkty związane z zamówieniami,
  • organów państwowych uprawnionych do kontroli tych danych, w szczególności organów podatkowych i policji
  • innych organów tylko po osobnym zatwierdzeniu.
 9. Partner handlowy nie jest uprawniony do wykorzystywania danych użytkownika do celów reklamowych i marketingowych, chyba że użytkownik wyraził odrębną zgodę bezpośrednio partnerowi handlowemu.
 10. W przypadku usunięcia danych użytkownika, VSG ma prawo przechowywać je tak długo, jak jest to niezbędne do prawidłowego wykonania wszystkich postanowień zawartych umów oraz dokumentacji podatkowej i księgowej zgodnie z obowiązkami prawnymi VSG.
 11. VSG jest uprawniony do wykorzystywania danych użytkownika w celach reklamowych i marketingowych wyłącznie za jego odrębną zgodą.
 12. Aktualne pełne przepisy dotyczące ochrony danych są publikowane pod adresem https://vegan-sg.de/media/regulations/de_DE/datenschutzerklarung.pdf
§14. Karty promocyjne, reklamowe i podarunkowe
 1. Działania reklamowe i promocyjne prowadzone są na podstawie odrębnych przepisów dla każdego z tych działań.
 2. Użytkownik nie jest zobowiązany do realizacji otrzymanych voucherów i kodów rabatowych.
 3. Rabaty nie podlegają wymianie na inne rabaty lub gotówkę.
 4. Użytkownik nie może odnosić się do treści jakiejkolwiek reklamy, która jest wyłącznie materiałem reklamowym i promocyjnym. Warunki promocji określone są wyłącznie w jej regulaminie. VSG odpowiada za ostateczną interpretację warunków kampanii finansowania.
 5. Każdy dystrybutor ma prawo dołączyć do zamawianych produktów dodatkowe materiały reklamowe i promocyjne, jeśli pochodzą od VSG. Nie stanowi to naruszenia przepisów o ochronie danych.
 6. Użytkownik może korzystać z bonów upominkowych w dowolnym momencie do kwoty, na jaką karta została wydana oraz przez okres ważności karty.
 7. Karty podarunkowe można zwracać zgodnie z ogólnymi warunkami prawa niemieckiego. Jeśli karta podarunkowa została zakupiona w sklepie stacjonarnym, warunki zwrotu określa sprzedawca. W przypadku karty podarunkowej zakupionej online bezpośrednio od de VSG, użytkownik może ją zwrócić w ciągu 30 dni od zakupu. Karty podarunkowe wystawione na konkretną osobę, w tym te związane z określonym adresem e-mail, są uważane za wykonane na zamówienie i nie podlegają zwrotowi.
 8. Karta podarunkowa może być wykorzystana tylko raz. Częściowe korzystanie z karty jest wykluczone. Jeżeli wartość karty jest niższa niż wartość zakupów, kupujący zobowiązany jest do zapłaty różnicy. Jeżeli wartość karty jest wyższa niż wartość zakupów, różnica między wartością karty a wartością zakupów przepada na rzecz VSG.
 9. Udział w reklamach i promocjach sprzedaży może być ograniczony do określonych konsumentów i uzależniony od określonych działań użytkownika.
 10. Promocje i promocje mogą być globalne, lokalne, specyficzne dla określonych produktów lub specyficzne dla produktów określonego dystrybutora.
 11. Platforma nie będzie realizować zewnętrznych kuponów rabatowych przyznanych przez Odsprzedawcę poza Platformą ani kart podarunkowych wydanych przez Odsprzedawcę. Kody Rabatowe udostępnione przez Dystrybutora pod warunkiem, że można je wykorzystać na Platformie, zostaną zrealizowane.
§15. Newsletter
 1. VSG może przesyłać użytkownikowi za pośrednictwem kanałów elektronicznych informacje reklamowe, promocyjne lub ogólne w celu transmisji danych cyfrowych na podany przez użytkownika adres e-mail, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę i zarejestrował się w systemie do wysyłania takich informacji – newsletter.
 2. Użytkownik rejestruje się do newslettera poprzez skrypt zainstalowany na stronie VSG.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając link podany w wiadomości e-mail. Użytkownik jest usuwany automatycznie i natychmiast.
 4. Użytkownik zostanie usunięty z listy subskrybentów, jeżeli złoży odpowiednie żądanie do VSG za pośrednictwem swojego zarejestrowanego w systemie informatycznym adresu e-mail. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail office@vegan-sg.de. W przypadku ręcznego usunięcia użytkownika, VSG zrobi to niezwłocznie, zastrzegając sobie do tego prawo w ciągu 14 dni.
 5. Jeżeli rejestracja do newslettera wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla użytkownika, takimi jak dodatkowy rabat itp., użytkownik traci to prawo z chwilą wypisania się z newslettera.
§16. Warunki techniczne
 1. VSG udostępnia użytkownikowi system teleinformatyczny oferujący możliwość zakupu produktów dostępnych na platformie, które są oferowane przez zarejestrowanych partnerów handlowych wyposażonych w systemy do cyfrowej transmisji danych.
 2. VSG korzysta z serwerów zewnętrznych na terenie UE.
 3. VSG ma nieograniczone prawo do wykorzystywania wszystkich mechanizmów zainstalowanych na platformie w celach komercyjnych, a także wszelkich zdjęć i innych elementów chronionych prawem autorskim (copyright). Ponadto VSG zapewnia, że ani platforma, ani jej części nie są obciążone prawami osób trzecich.
 4. VSG przejmuje administrację i utrzymanie informatyczne platformy.
 5. VSG zapewnia przestrzeń serwerową, obsługę baz danych, kopie zapasowe oraz transfer danych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy.
 6. Usługi płatności online są świadczone przez zewnętrzne firmy upoważnione do świadczenia takich usług ( Stripe i PayPal) i gwarantują wszystkie główne metody płatności.
 7. Platforma jest zintegrowana z Google Marchant i Facebook Store. VSG i partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowe działanie tych aplikacji.
 8. VSG zapewnia, że przesyłane elektronicznie dane są szyfrowane odpowiednim kluczem do szyfrowania cyfrowej transmisji danych. Klucz SSL posiada ważny (aktualny) certyfikat.
 9. VSG gwarantuje bezpieczeństwo danych na serwerach oraz bezpieczeństwo transmisji danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
 10. Partner handlowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opisów produktów i zdjęć w zakresie ich poprawności oraz praw autorskich i praw do publikacji.
 11. Partner handlowy jest zobowiązany do podania adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu doręczenia korespondencji. VSG nie ma dostępu do treści wiadomości przesyłanych bezpośrednio pomiędzy konsumentem a partnerem handlowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. W przypadku awarii systemu VSG zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań w celu przywrócenia działania systemu.
 13. VSG nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług spowodowane przez klęski żywiołowe lub inne zdarzenia losowe, awarie globalnej sieci IT, przerwy w świadczeniu usług spowodowane awariami zewnętrznych dostawców globalnych (Google, Facebook, PayPal, Stripe ).
 14. Zakłócenie spowodowane awarią nie może trwać dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia.
 15. VSG zastrzega sobie prawo do przerw technicznych. Każda przerwa techniczna może trwać maksymalnie 6 godzin i w miarę możliwości będzie planowana w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00).
 16. VSG zobowiązuje się do archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych wszystkich transakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przed utratą.
 17. Użytkownik nie jest uprawniony do ingerencji w system teleinformatyczny, dokonywania zmian w oprogramowaniu i bazach danych lub połączeniach pomiędzy systemem a bazami danych.
 18. Integracja systemów i oprogramowania stron trzecich z platformą dla kupującego jest niedozwolona.
 19. Używanie oprogramowania ROBOTER do zarządzania sprzedażą jest zabronione.
 20. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w wyniku której część danych wprowadzonych do systemu bezpośrednio przed awarią nie została zarejestrowana w systemie, VSG nie ponosi odpowiedzialności.
§17. Wsparcie techniczne i obsługa klienta
 1. W celu uzyskania wsparcia technicznego dla funkcjonowania platformy, użytkownik ma dostęp do FAQ https://vegan-sg.de/faq-und-hilfe i Help. Jeżeli materiały i informacje dostępne na stronie VSG nie są wystarczające, użytkownik może zwrócić się o wsparcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@vegan-sg.de.
 2. W celu uzyskania dalszych informacji o produktach oferowanych na platformie oraz o realizacji zamówienia, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z partnerem handlowym. Dane kontaktowe dystrybutora dostępne są na platformie.
 3. Jeżeli dotarcie do dystrybutora nie jest możliwe, pytania pozostają bez odpowiedzi, dostawa nie następuje lub w przypadku wystąpienia innych poważnych trudności, użytkownik musi niezwłocznie poinformować VSG, w przeciwnym razie traci prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec VSG.
 4. VSG zapewnia ograniczone wsparcie i obsługę klienta związaną z produktami oferowanymi na platformie. VSG nie jest zobowiązana do posiadania innej wiedzy o produktach niż ta, którą udostępnił jej partner handlowy.
 5. W ramach obsługi klienta VSG udziela informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem na podstawie aktualnych rejestrów danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym.
§18. bezpieczeństwo kupującego
 1. Wszelkie transakcje pomiędzy kupującym a dystrybutorem realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami drogą elektroniczną.
 2. Przeprowadzenie transakcji zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. VSG może ponosić odpowiedzialność finansową wobec kupującego tylko do wysokości płatności dokonanej za zakup/zamówienie. W żadnym wypadku VSG nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej za dalsze roszczenia, takie jak odszkodowanie, odszkodowanie itp.
 4. VSG odpowiada finansowo wobec kupującego za zwrot kwot zapłaconych za zamówione produkty w przypadku zwrotu zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, z zastrzeżeniem zasad określonych przez dystrybutora w jego indywidualnych warunkach oraz niemieckich przepisów ustawowych dotyczących odstąpienie od umowy. Dotyczy to również zamówień, które nie zostały przetworzone przez partnera handlowego.
 5. Odpowiedzialność VSG wygasa, jeżeli kupujący nie dotrzymał terminów określonych w regulaminie i/lub przepisach ustawowych lub nie zastosował się do procedur określonych w ogólnych warunkach.
 6. Kupujący jest zobowiązany zgłosić przysługujące mu roszczenia w formie tekstowej pocztą elektroniczną na adres office@vegan-sg.de w ciągu 30 dni od powstania roszczenia lub po powzięciu wiadomości o roszczeniu.
§19. Postanowienia końcowe
 1. Ogólne warunki handlowe, umowy, korespondencja w języku niemieckim. Wszystkie tłumaczenia mają jedynie charakter pomocniczy i VSG nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu lub nieporozumienia związane z tłumaczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach zastosowanie mają przepisy prawa niemieckiego.
 3. Zmiany warunków umownych (Ogólne Warunki Handlowe / OWH) wymagają opublikowania nowych OWH na stronie internetowej www.vegan-sg.de. Treść zmian zostanie przesłana na adres e-mail Odsprzedawcy z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem daty wejścia w życie nowych warunków. Nowe warunki uważa się za przyjęte, jeżeli dystrybutor nie wypowie umowy w terminie 30 dni od daty ich doręczenia drogą mailową.
 4. Do niniejszych Ogólnych Warunków mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa niemieckiego.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami, których nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla VSG, a wszelkie spory pomiędzy Kupującym a dystrybutorem rozstrzygać będzie sąd przewidziany prawem, z zastrzeżeniem indywidualnych warunków dystrybutora .